PRAVILA

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14) te članka 33. Pravila Matice hrvatske od 14. lipnja 2014., Skupština Ogranka Matice hrvatske u Bizovcu na svojoj sjednici od 22. rujna 2015. godine donijela je

PRAVILA

OGRANKA MATICE HRVATSKE U BIZOVCU

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, izgledu pečata udruge, o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu (gospodarske djelatnosti navode se samo ako ih udruga obavlja i na način da se one statutom definiraju), o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika (regulira se samo ako ih udruga ima), prestanku postojanja udruge; imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge je Ogranak Matice hrvatske u Bizovcu.
Naziv na latinskom jeziku je Matrix Croatica.
Sjedište Udruge je u Bizovcu, Kralja Tomislava 89.
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjedništvo.
Matica hrvatska utemeljena je u Zagrebu godine 1842. pod nazivom Matica ilirska, a od 1874. nosi ime Matica hrvatska.
Ogranak Matice hrvatske u Bizovcu član je Matice hrvatske, a utemeljen je 2. lipnja 1991. godine u Bizovcu.

Članak 3.

Ogranak Matice hrvatske u Bizovcu ima svojstvo pravne osobe, temeljem odluke Glavnog odbora Matice hrvatske.

Ogranak Matice hrvatske u Bizovcu (u daljem tekstu Ogranak) neprofitna je kulturna udruga koja pravnu osobnost stječe danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ogranak, na temelju inicijative koju evidentira Predsjedništvo Matice hrvatske, osniva i raspušta Glavni odbor Matice hrvatske. Glavni odbor Matice hrvatske donosi i odluku o pravnoj osobnosti Ogranka.
Ogranak samostalno djeluje na provođenju i promicanju svrhe i ciljeva Matice hrvatske.
Ogranak samostalno upravlja vlastitim prihodima i sredstvima.
Ogranak djeluje prema vlastitim Pravilima, koja moraju biti u skladu s Pravilima Matice hrvatske, donose se na Skupštini Ogranka i potvrđuje ih Predsjedništvo Matice hrvatske.

Članak 5.

Pečat Ogranka je okrugao, promjera 30 mm; u gornjem je luku natpis Ogranak Matice hrvatske u Bizovcu; u donjem oznaka njegovog sjedišta: Bizovac. U sredini pečata logotipski su izvedena početna slova Matice hrvatske: MH. Ispod slova MH nalazi se broj pečata.

Znak Matice hrvatske čine početna slova (inicijali) naziva u izvedbama koje za uporabu odobri Glavni odbor Matice hrvatske.

Članak 6.

Ogranak predstavlja i zastupa njegov Predsjednik.

Ogranak zastupa i Dopredsjednik te punomoćnik, kojeg imenuje Predsjednik.

 1. CILJ I DJELATNOST OGRANKA, PODRUČJE DJELOVANJA SULADNO CILJEVIMA

Članak 7.

Cilj Ogranka je istraživanje, čuvanje, razvijanje i promicanje narodnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života te skrb za demokratski društveni razvitak.

Područje djelovanja sukladno ciljevima: kultura i umjetnost

Članak 8.

Poradi toga Ogranak osobito na prostoru u kojem djeluje:

 1. proučava, štiti i promiče hrvatsku kulturnu i znanstvenu baštinu
 2. proučava i istražuje hrvatsku prošlost i sadašnjost te prošlost i sadašnjost lokalne sredine
 3. čuva i njeguje izvornost i osobitost hrvatskog jezika
 4. promiče narodnu prosvjetu te narodnu i kulturnu samosvijest Hrvata
 5. izdaje knjige, časopise, novine i publikacije u skladu sa zakonskim propisima
 6. osniva ili potiče osnivanje kulturnih udruga (glazbenih, kazališnih, likovnih, folklornih, znanstvenih, tehničkih i dr.)
 7. organizira umjetnička, znanstvena i stručna predavanja, izložbe, koncerte, tribine i skupove
 8. organizira i potiče znanstvene i stručne projekte
 9. potiče arheološka istraživanja u lokalnoj sredini
 10. organizira tečajeve za kulturno i gospodarsko prosvjećivanje
 11. pomaže umjetnike i znanstvenike, učenike i studente, a ponajprije svoje članove
 12. okuplja kulturne djelatnike i sve one koji su spremni ostvarivati svrhu i zadaću Matice hrvatske
 13. surađuje s umjetničkim, znanstvenim, stručnim i prosvjetnim udrugama i ustanovama te s vjerskim zajednicama

Ogranak će se baviti i drugim djelatnostima koje bi mogle pridonijeti ispunjenju njegove svrhe i zadaće.

Gospodarska djelatnost:

 

 1. Nakladnička djelatnost, izdavanje knjiga, časopisa i publikacija u skladu s zakonskim propisima

Radi provođenja djelatnosti iz ovog članka, članovi Ogranka mogu se organizirati u odjele, klubove i pojedine odbore ili povjerenstva.

Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti Ogranak ostvari višak prihoda nad rashodima on se mora sukladno Pravilima Ogranka koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih Pravilima.

III. NAČIN OSIGURANJA JAVNOSTI DJELOVANJA OGRANKA

Članak 9.

Djelatnost Ogranka i njegovih tijela je javna, a osigurava se:

– izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,

– javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,

– izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja

o radu Udruge,

– korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene

mreže i slično),

– javnim priopćavanjem,

– organiziranjem posebnih događanja,

– na druge odgovarajuće načine.

Članak 10.

Članovi Ogranka u okviru rada udruge ne mogu promicati interese političkih stranaka.

 1. ČLANSTVO

Članak 11.

Članstvo u udruzi je dragovoljno, a članom Ogranka postaje se upisom u popis članova Ogranka Matice hrvatske u Bizovcu i Središnjice Matice hrvatske u Zagrebu.

Članovi su Ogranka redoviti i počasni.

Na prijam članova, njihova prava i obveze, visinu članarine, pravo odlučivanja, stegovnu odgovornost te na prestanak članstva primjenjuju se odredbe Pravila Matice hrvatske.

Članstvo prestaje odricanjem, brisanjem i isključenjem člana.

O stegovnoj odgovornosti člana odlučuje časni sud Središnjice Matice hrvatske u Zagrebu. Časni sud osjenjuje je li ponašanje člana MH u skladu s Pravilima Ogranka i Pravilima Središnjice MH, ima jedinstvenu nadležnost za sve članove Matice hrvatske te ima ovlasti izricati stegovne mjere: opomenu, javnu opomenu i isključenje iz članstva.

Ustroj i način funkcioniranja Časnog suda utvrđuje se posebnim aktom

Prava i pogodnosti člana Matice hrvatske jesu:

 • provođenje programa, postizanje ciljeva i svrhe Matice hrvatske
 • sudjelovanje i odlučivanje u radu ogranka i odjela te u edicijama MH
 • biranje upravnih i nadzornih tijela
 • uživanje stručne i ostale pomoći iz područja djelovanja Ogranka i Matice hrvatske te traženje materijalne pomoći
 • popust od 50 posto od cijene za sva izdanja Ogranka i Matice hrvatske
 • predlaganje vlastitih inicijativa

Obveze člana jesu:

 • zaštita ugleda i interesa Matice hrvatske
 • širenje i promicanje programa i djelatnosti Matice hrvatske u javnosti
 • redovito plaćanje članarine i pomaganje djelatnosti Matice hrvatske
 1. STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

 

                                               Članak 12.

Članovi Ogranka preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovih Pravila i drugih akata Ogranka.

Članovi Ogranka stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

–    kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge

–    nepoštivanje odredaba Pravila

–    nepoštivanje odluka tijela upravljanja Ogranka

–    neizvršavanje preuzetih obveza

–    nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Ogranku

–    nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Ogranka

–    narušavanje ugleda Ogranka

Članak 13.

 

Stegovna odgovornost članova Ogranka utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak može pokrenuti Nadzorni odbor Ogranka na zahtjev bilo kojeg člana Ogranka.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Časni sud Matice hrvatske u Zagrebu.

Članak 14.

Ogranak vodi evidenciju svojih članova o čemu uredno izvješćuje stručne službe Središnjice Matice hrvatske u Zagrebu.

Oblik, sadržaj i način vođenja popisa članova određen je člankom 12. Zakona o udrugama. Popis članova vode tajnik Ogranka i stručne službe Središnjice Matice hrvatske u Zagrebu.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 15.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi isključivo Skupština.

 1. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR OGRANKA

Članak 16.

            Ogranak sam određuje načine rješavanja sporova i sukoba interesa unutar ogranka.

Spor/sukob interesa u Ogranku postoji kada član smatra da su mu povrijeđena prva određena Pravilima, kada se radi o sporu/sukobu interesa između članova Ogranka, a koji utječe na rad ogranka, kada član ogranka smatra da je ogranak povrijedio statut, odnosno spor/sukob interesa oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga.

Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u Ogranku, a u sklopu djelovanja Ogranka, članovi će pokušati riješiti mirnim putem.

Za rješavanje sporova i sukoba interesa koji se ne mogu riješiti mirnim putem unutar Ogranka nadležan je Časni sud Matice hrvatske.

VII. UPRAVNA TIJELA OGRANKA

Članak 17.

Upravna tijela Ogranka jesu:

 1. Skupština Ogranka
 2. Predsjedništvo Ogranka
 3. Nadzorni odbor Ogranka
 4. Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Ogranka

Članak 18.

Članovi upravnih tijela Ogranka biraju se na četiri godine.

SKUPŠTINA

Članak 19.

Najviše tijelo Ogranka je Skupština koju čine članovi Ogranka.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Skupština redovno zasjeda jednom u dvije godine, dok se izborna Skupština održava svake četiri godine. Izvanredna Skupština saziva se po potrebi.

Članak 20.

Izbornu Skupštinu saziva Predsjednik Ogranka.

Predsjedništvo osam dana prije zasjedanja Skupštine šalje članovima poziv kojim se određuje:

–      mjesto i vrijeme početka zasjedanja Skupštine

–      prijedlog dnevnog reda

Pozivu se prilažu:

–      izvješće o radu

–      prijedlog promjena Pravila ukoliko se Pravila mijenjaju

–      popis kandidata za upravna tijela Ogranka.

Članak 21.

Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva Predsjednik Ogranka kada to obrazloženim prijedlogom zatraži najmanje trećina članova Ogranka s pravom odlučivanja.

U svom zahtjevu za sazivanjem Skupštine predlagači su obavezni predložiti dnevni red zasjedanja.

Ukoliko Predsjednik Ogranka u roku od trideset dana od dana dostave pisanog zahtjeva ne sazove izvanredno zasjedanje Skupštine prema predloženom dnevnom redu, Skupštinu će sazvati predlagači.

Članak 22.

U slučaju isteka mandata članova upravnih tijela Ogranka, Skupštinu saziva najmanje trećina članova Ogranka s pravom odlučivanja.

Članak 23.

Radom Skupštine upravlja radno predsjedništvo koje bira Skupština na prijedlog Predsjedništva Ogranka, a na početku zasjedanja.

Članak 24.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočno više od polovice ukupnog broja članova Ogranka s pravom odlučivanja, a odluke donosi većinom glasova članova s pravom odlučivanja.

Članak 25.

Skupština:

 1. raspravlja i odlučuje o tome kako će se što bolje postići svrha i zadatci Matice hrvatske,

usvaja pravila udruge i njegove izmjene i dopune

 1. raspravlja o izvješćima ostalih upravnih tijela
 2. bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika te ostale članove Predsjedništva Ogranka
 3. bira i razrješava Nadzorni odbor
 4. bira i razrješava zastupnike Ogranka u Glavnoj skupštini Matice hrvatske
 5. bira i razrješava likvidatora Ogranka
 6. odlučuje o donošenju i promjenama Pravila
 7. usvaja plan rada i financijski plan
 8. usvaja godišnje financijsko izvješće
 9. dodjeljuje književne nagrade i pomoć umjetnicima i znanstvenicima
 10. odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli

preostale imovine udruge te o statusnim promjenama

 1. odlučuje o drugim pitanjima za koja Pravilima nije utvrđena nadležnost drugih tijela Ogranka

Članak 26.

O donošenju i promjenama Pravila Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova

Članak 27.

Skupština odlučuje javnim glasovanjem ako se drukčije ne odluči.

Članak 28.

Kada je za predsjednika, potpredsjednika, člana Predsjedništva ili članove Nadzornog odbora istaknut samo jedan kandidat, bit će izabran ako dobije natpolovičnu većinu glasova.

Kod izbora Predsjedništva Ogranka, izabrani su kandidati koji dobiju iznadpolovičnu većinu glasova nazočnih članova. Ako nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, izbori se ponavljaju između dva kandidata s najvećim brojem glasova, a izabran je kandidat koji dobije više glasova.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 29.

Predsjedništvo čine predsjednik, dopredsjednik i tajnik te do četiri člana.

Članak 30.

Predsjedništvo provodi odluke Skupštine te vodi poslovanje Ogranka.

Predsjedništvo:

 1. predlaže dnevni red i kandidate za funkcije i tijela koja bira Skupština
 2. utvrđuje prijedlog Pravila te njihove izmjene i dopune
 3. održava redovite veze s ograncima Matice hrvatske
 4. imenuje uredništva i urednike knjiga, i časopisa Ogranka, odjele i pročelnike odjela,

povjerenstva ili klubove i njihove voditelje

 1. predlaže primanje novih članova Ogranka
 2. organizira predavanja, tribine, skupove i tečajeve, znanstvene i stručne projekte
 3. imenuje blagajnika Ogranka i voditelja knjigovodstva
 4. pomaže, općenito, svaku javnu djelatnost usmjerenu očuvanju kulturnih dobara i razvitku kulture u hrvatskom narodu
 5. osniva zaklade
 6. donosi financijski plan i zaključni račun Ogranka
 7. donosi propise za provedbu ovih Pravila
 8. odlučuje o nakladničkoj djelatnosti
 9. odlučuje o nagradama za obavljene stručne poslove
 10. potvrđuje sadržaj zapisnika sa svoje prethodne sjednice
 11. obavlja i druge poslove što nisu u djelokrugu drugih upravnih tijela

PREDSJEDNIK

 

Članak 31.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Pravilima obavlja Predsjednik Ogranka. Predsjednika Ogranka bira Skupština na mandat od četiri godine.

 

Predsjednik Ogranka:

– zastupa i predstavlja Ogranak u javnosti

– odgovara za zakonitost rada Ogranka

– saziva i vodi Skupštinu i sjednice Predsjedništva te predlaže dnevni red

– rukovodi radom Skupštine

– vodi poslove Ogranka sukladno odlukama Skupštine

– odgovaran je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

– usklađuje rad članova Predsjedništva

– brine o provođenju odluka upravnih tijela Ogranka

– potpisuje odluke i akte upravnih tijela Ogranka

– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Ogranka

– dostavlja zapisnik ogranka s redovne skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga

DOPREDSJEDNIK

 

Članak 32.

Dopredsjednik ima sve zakonske ovlasti i obveze osobe ovlaštene za zastupanje Ogranka. Dopredsjednika Ogranka bira Skupština na mandat od četiri godine.

TAJNIK

 

Članak 33.

Tajnik brine o provođenju odluka Predsjedništva, vodi zapisnike, registar članova i drugu dokumentaciju Ogranka, odnosno vodi opće poslove Ogranka na način propisan Pravilima i zakonom.

Tajnika Ogranka imenuje Skupština na mandat od četiri godine.

Članak 34.

Skupština Ogranka može i prije isteka mandatnog razdoblja razriješiti dužnosti pojedine članove ili cijelo Predsjedništvo Ogranka bude li njihovo djelovanje u opreci sa svrhom i zadaćom Matice hrvatske.

Članak 35.

O urednosti novčanog poslovanja Ogranka, brigu vode blagajnik Ogranka i voditelj knjigovodstva koje bira predsjedništvo Ogranka, a mandat im traje četiri godine.

NADZORNI ODBOR

 

Članak 36.

Nadzorni odbor brine o zakonitosti rada Ogranka.

Nadzorni odbor ima tri člana koji iz svojih redova biraju predsjednika odbora.

Sjednice Nadzornog odbora saziva i vodi njegov predsjednik.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Nadzorni odbor može u svako doba pregledati poslovanje i dokumentaciju Ogranka.

Nadzorni odbor o svome radu u proteklom mandatnom razdoblju izvješćuje Skupštinu     Ogranka.

VIII. IMOVINA OGRANKA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 37.

Imovinu Ogranka čine:

 1. prihodi od članarine te prihodi od dobrotvornih prinosa i darova
 2. prihod od nakladničke djelatnosti, odnosno gospodarske djelatnosti
 3. prihodi iz općinskog, županijskog i državnog proračuna
 4. prihodi od dotacija
 5. prihodi od zaklada
 6. ostali prihodi

Pravne osobe i članovi koji daruju Ogranku doprinos s određenom nakanom imaju pravo nadzirati korištenje tih sredstava.

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 38.

Upravna tijela Ogranka mogu na sjednicama donositi pravovaljane odluke kada je nazočno više od polovice članova ako ovim Pravilima nije drukčije propisano.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

U slučaju podijeljenosti glasova na sjednici Predsjedništva Ogranka odlučuje glas predsjednika.

Odluke se donose javnim glasovanjem ako se drukčije ne odluči.

Zapisnike Skupštine i Predsjedništva Ogranka vodi i potpisuje tajnik, a njihove odluke potpisuje predsjednik Ogranka.

Zapisnike i odluke Nadzornog odbora sastavlja i potpisuje njegov predsjednik.

 1. PRESTANAK POSTOJANJA OGRANKA I POSTUPAK S IMOVINOM

Članak 39.

O prestanku rada Ogranka odlučuje Skupština.

Odluka o prestanku rada Ogranka pravovaljana je ako je donijeta dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine. Prestanak rada Ogranka može uslijediti i snagom zakonskih propisa te odlukom Glavnog odbora Matice hrvatske.

Članak 40.

U slučaju prestanka postojanja Ogranka imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovu odluke skupštine sukladno pravilima.

Ogranak nema pravo imovinu Ogranka dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 1. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA OGRANKA

 

Članak 41.

Likvidator Ogranka je fizička ili pravna osoba koju bira i razrješava Skupština na prijedlog Predsjedništva Ogranka.

Ime i prezime ili naziv likvidatora upisuje se u registar udruga.

Likvidator ne mora biti član Ogranka.

Likvidator zastupa Ogranak u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Ogranka do okončanja postupka likvidacije i brisanja Ogranka iz registra udruga.

Likvidator je dužan ispunjavati sve zakonske obveze i poštivati rokove koji su propisani zakonom u slučaju djelovanja Ogranka.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja na Skupštini.

U Bizovcu 22. rujna 2015.

Predsjednik
Ogranka Matice hrvatske u Bizovcu
Vjekoslav Đaniš